Česta pitanja

 

Šta je Haški apostil ?

Haški Apostil je pečat koji je uveden 5. oktobra 1961. godine Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih dokumentata. Stoga, umesto da se za svaki strani dokument sprovodi postupak legalizacije, kao što je to bilo ranije, sada je dovoljno da se u zemlji u kojoj je dokument izdat overi pečatom koji se zove Apostil.

 

Apostille potvrdu izdaju organi države koji su izdali ispravu i izdaje se na zahtev svakog imaoca isprave. Države potpisnice slobodno određuju odgovarajući organ vlasti nadležan za izdavanje potvrde Apostille.

 

Primenjuje se na isprave koje izdaju organi ili službenici državnog pravosuđa, javnog tužilaštva, sudskih pisarnica i sudski izvršitelji, na administrativne isprave, isprave koje je izdao ili overio javni beležnik, službene navode o upisima u javne knjige i na službene overe potpisa na privatnim ispravama.

 

Ne primenjuje se na isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici i na isprave koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Potvrda Apostille treba da bude sačinjena u skladu sa propisanim obrascem, stavljena na samu ispravu ili njen dodatak, može da bude sastavljena na službenom jeziku vlasti koja je izdaje, ali naslov: „Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)“ mora da glasi na francuskom jeziku, da bi je organi država ugovornica prepoznali i prihvatili.

 

U Srbiji ovaj pečat stavlja sud, dok u drugim državama to mogu biti i drugi državni organi. U Beogradu se Haški apostil overava u sudu u ulici Nikole Tesle 42a, nekadašnjoj zgradi Aeroinženjeringa za dokumenta koja su izdata u Beogradu. Dokumenta koja su izdata u drugim gradovima overavaju se u sudovima u tim gradovima.

 

VAŽNO!

 

U slučaju da niste sigurni da li dokument treba da sadrži Haški apostil, da li taj Haški apostil treba prevesti ili ne, kao i u vezi sa ostalim nedoumicama, potrebno je pozvati međunarodnu pravnu pomoć koja se nalazi u Sudu u ulici Nikole Tesle 42a, u Beogradu, na telefon 011/655 37 24.

Šta su prevodi sa overom sudskog tumača?

Dokumenta koja izdaju državni organi, kod nas ili inostranstvu, potrebno je prevesti i overiti tako da i taj prevod predstavlja zvaničan dokument.

Obično su to :

 

  • diplome
  • svedočanstva
  • uverenja
  • rešenja
  • ugovori i sl.

To su vrste dokumenta koje prevode sudski tumači. Njih je Ministarstvo pravde, Rešenjem o postavljenju za sudskog tumača, ovlastilo da mogu prevoditi dokumenta i overavati pečatom koji garantuje da je prevod veran originalu.

Ovi prevodi, osim samog teksta sadrže i pečat sudskog tumača, kao i klauzulu na kraju prevoda u kojoj se navodi koji tumač je radio prevod, kao i broj rešenja o postavljenju za sudskog tumača.

Osim pismenih prevoda, naše sudske tumače možete angažovati i prilikom usmenih prevoda.

Sudski tumači izlaze na teren prilikom sklapanja brakova, poslovnih sastanaka, overe potpisa, odnosno u svakoj situaciji gde jedna strana ne govori jezik koji je zvaničan.

Šta je prevod jezičkih kombinacija?

 

Možda se pitate: šta tačno znači prevod jezičkih kombinacija? I zar nije svaki prevod, zapravo, prevod neke jezičke kombinacije?

 

Odgovor na ovo pitanje je afirmativan. Da, svaki prevod jeste prevod određene jezičke kombinacije. Ipak, agencija ABC prevodi pored standardnih prevoda sa određenog jezika na srpski jezik, i sa srpskog jezika na određeni strani jezik (na primer, sa engleskog na srpski, ili sa srpskog na engleski jezik), takođe radi i prevode sa jednog stranog jezika na drugi strani jezik (npr. sa kineskog na engleski, ili sa nemačkog na ruski jezik). Naravno, ovo su samo neki od slučajeva sa kojima smo se susretali u praksi. Mogućnosti su bezbrojne usled činjenice da pokrivamo 32 strana jezika i da sarađujemo sa preko 100 spoljnih saradnika.

 

 

Zato vam stojimo na raspolaganju ukoliko imate dokument koji je potrebno prevesti sa jednog stranog jezika na drugi.

 

Da li radite za vreme VANREDNOG STANJA?

Ogovor na pitanje da li radimo za vreme korona virusa (VANREDNOG STANJA) je potvrdan - da, radimo, ali uz izmene u radu.
To podrazumeva da će se u narednom periodu poslovanje naše prevodilačke agencije vršiti isključivo ONLINE, putem mejlova.

 

Svu komunikaciju u vezi sa prevodima obavljaćemo putem mejla ili telefona.

Svi mejlovi sa kontakt strane su u funkciji.
 

Takođe, svi hitni slučajevi mogu stupiti sa nama u kontakt putem broja 069/664-602.

 

Dokument koji je potrebno prevesti možete da skenirate ili fotografišete pa da nam pošaljete putem mejla.

Završeni prevodi će vam biti dostavljeni elektronskim putem na mejl ili poštom (ukoliko klijent insistira na tome).

O uslovima plaćanja će vas informisati naše kolege, menadžeri projekta.


U skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja i Vlade republike Srbije smatramo da je odgovorno ponašanje prema vama, ali i prema našim zaposlenima, da ne dolazite u kancelarije. Na ovaj način smanjujemo mogućnost širenja virusa na minimum.

 

 

Nadamo se da će ova novonastala situacija proći što pre i što bezbolnije za sve nas.

Budite zdravi i vedrog duha!